Sprawozdanie jednostkowe po angielsku

Pobierz

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) oraz wydatków budżetowych (Rb-28S) sporządza się jako sprawozdanie miesięczne za grudzień (w zakresie planu i wykonania) oraz za rok (w pełnym zakresie).2 SPIS TREŚCI Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku zawiera: Strona - Wybrane dane finansowe 1 - Sprawozdanie z całkowitych dochodów 2 - Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 5 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 6 - Informacje dodatkowe: 1 Dodatkowe noty i objaśnienia Zasady rachunkowości .. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. jednostkowy.. Sprawozdanie FINREP jednostkowy obejmuje dane finansowe z bilansu banków, rachunku zysków i strat oraz ekspozycje pozabilansowe.Sprawozdanie finansowe - uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego.. Polish Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej: 2019: 1.44.01: 1 raz w roku: raz w roku do 17 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019: 27.01.2020: 17.02.2020: G-02g: Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci: 2019: 1.26.06Sprawozdanie skonsolidowane - sprawozdanie finansowe przygotowane dla grupy jednostek (np. spółek handlowych), które są powiązane ze sobą kapitałowo (tzw. grupa kapitałowa).Sprawozdanie skonsolidowane jest przygotowywane na poziomie jednostki dominującej, tj. podmiotu, który sprawuje kontrolę nad innymi podmiotami z danej grupy (jednostki zależne, jednostki współzależne).Sprawozdanie jednostkowe FINREP..

Raport po angielsku.

WPIS DO GLOSARIUSZA (NA PODSTAWIE PYTAŃ PONIŻEJ) Termin lub wyrażenie (polski): .Przykłady użycia - "sprawozdanie finansowe" po angielsku.. Jednostkowe sprawozdanie finansowe jest to sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę dominującą, inwestora w jednostce stowarzyszonej lub jednostce współkontrolowanej, w którym inwestycje wykazuje się na podstawie bezpośredniego udziału w kapitale własnym, nie zaś na podstawie raportowanych wyników i aktywów netto .jednostkowe sprawozdanie finansowe angielski translation: individual financial statement.. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r. Raport finansowy za I półrocze 2020 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. euro, o ile nie podano inaczej) 2 PwC - Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok 2013 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Rok obrotowy zakończony 31 grudnia Nota 2013 2012 PrzekształconySprawozdanie finansowe winno być sporządzane w języku polskim i w walucie polskiej, a dane w nim wyrażone w złotych i groszach..

Dowiedz się, jak napisać raport po angielsku.

Jeśli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu jedynie o własne księgi rachunkowe, to jest to sprawozdanie jednostkowe.Jeśli jednak sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie.. Niniejszy standard nie określa, które jednostki są zobowiązane do sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego dostępnego do użytku publicznego.Po raz pierwszy w 2008 r. i do dnia 1 lipca każdego roku Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia z ubiegłego roku.. Sprawozdanie jest przeznaczone dla osób spoza jednostki .W najnowszym wpisie na moim drugim portalu Free English w dziale Business English możesz nauczyć się wymowy i pisowni angielskich odpowiedników następujących słówek: sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie finansowe, śródroczne sprawozdanie finansowe, skrócone sprawozdanie finansowe, pełne sprawozdanie finansowe, jednostkowe sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie .Celem raportu jest przedstawienie aspektów na dany temat, oraz rozwiązania problemu, jeżeli istotą naszej pracy jest opis problemu..

Co znaczy i jak powiedzieć "opakowanie jednostkowe" po angielsku?

Zakres danych pakietu FINREP jednostkowy określa załącznik nr 6 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP, z późn.zm.. pl. 1 pkt 3, który stanowi, że sprawozdania zbiorcze są sporządzane na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako .Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.. przymiotnik.. Przy składaniu sprawozdania do rejestru .Sprawozdanie Zarzqdu z dziatalnošci stanowi zalqcznik do niniejszego sprawozdania finansowego.. Prezes Zarzqdu Piotr Prajsnar Piotr p e [email protected] Cloud Technologies S.A. ul. Žeromskiego 7, 05-075 Warszawa Osoba dpo iedzialna za prowadzenie ksiqg rach o Dariu kbdowski 1) ri tsz Osoba sporzqdzajaca sprawozdanie finansowe Matgorzata KowalczykJednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2009 eng.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2009 eng.pdf: Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2009 rok - wer.. Tłumaczenia w słowniku polsko - angielski.. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. - unit packaging, unit packing, individual prepackageSprawozdaniem jednostkowym jest także sprawozdanie urzędu jako jednostki budżetowej i organu - wynika to wprost z zapisów § 6 ust..

Co znaczy i jak powiedzieć "sprawozdanie finansowe" po angielsku?

Niniejsze roczne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Deutsche Bank Polska S.A. zostało sporządzone po raz .. Niniejsze skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2012 roku zostały przygotowane zgodnie z MSR .jednostkowy po angielsku .. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. Sprawozdanie dotyczy roku obrachunkowego i sporządza je się na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej jako całości.. Tworzenie raportu w języku angielskim odbywa się w kilku osobnych akapitach - w zależności, ile punktów zamierzamy w nim zawrzeć.Angielski dla polskich dzieci: Figury ze słomy w miejscowości Ryki 31 stycznia 2020; Angielski dla polskich dzieci: wodospad i most wiszący 24 stycznia 2020; Angielski dla polskich dzieci: Wycieczka do polskiej dzielnicy w Toronto 18 stycznia 2020; Angielski dla polskich dzieci: owoce, lamy i plac zabaw 26 października 2019sprawozdanie finansowe - tłumaczenie na angielski oraz definicja.. Polish Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających badaniu obejmuje ponadto: more_vert.. Pojedynczy +14 definicje ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt